A PÁLYÁZATRÓL BŐVEBBEN

A Cégénydányádi Általános Iskola innovatív fejlesztési programja segíteni hivatott a szocializációt, a közös értékek felszínre hozását, és az egyedi kompetenciák, az egyéni gondolkodásmód felismerését és megerősítését.  A program során öko-tábort, nyelvi témahetet, a minél szélesebb körű szakmaismeret végett pályaorientációs foglakozás-sorozatot valósítunk meg, mindemellett a diákok számára mentorálás révén próbálunk segítséget nyújtani az önismeretben és a képességfejlesztésben. A pedagógusoknak lehetőségük lesz a differenciáló oktatási módszerek elsajátítására, két továbbképzés keretében konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését segítő és a lelki egészség témáját felkaroló tanfolyamon részt venni. Közösségi rendezvényeket és családi életre nevelés programokat is tervezünk megvalósítani, emellett az infokommunikációs technológiák szaktantárgyak oktatásban történő alkalmazását segítő képzést is tartunk.

A programban konkrét szerephez jut a személyiségfejlesztés: a tanulási hátrányok csökkenése, az önismeret fejlődése. Az egyénhez igazodó személyiségközpontú segítő háttér, a szociológiai és kommunikációs szülői háttér, és a szocializációs készségek javításában is sokat javíthat, különösen, ha az iskola támogató programjának fejlesztésében komoly előrelépést tudunk a pályázattal eszközölni, és különböző társadalmi minták, tanulási és munkavállalási készségek elsajátításában is segítséget nyújthatunk. Releváns EU-pályázati tapasztalatokkal rendelkező szakmai vezetőnk és kollégáink mindebben komolyan segíteni próbálnak.

A programot a lehető leghamarabb, már április 1-jén – saját felelősségünkre – el szeretnénk indítani, hogy minél több lehetőséget és kifutást adjunk az értékteremtésnek és az újszerű pedagógiai elemek térhódításának. A projektidőszak végére szeretnénk elérni a hátrányos helyzetű diákok elzártságának csökkentését, és az itt dolgozó pedagógusaink jártasságát az iskolarendszeren kívüli támogató-segítő program modellek terén.

Az innovatív pályázat által kínált lehetőségek, a támogatás révén megszervezhető programok elengedhetetlen segítséget nyújtanak a fejlődés biztosításában. A pályázati program hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez, illetve az iskolánkban elérhető szolgáltatások minőségének javításához. Így ennek alapján pályázatunk lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük a szociális kompetenciái fejlődjenek, tanáraink pedig tovább képezzék, képeztessék magukat és új, innovatív módszerekkel gazdagodjanak. Reményeink szerint mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményesség javulásához, a szocializációhoz, a társadalmi differenciák csökkentéséhez, és egy kulturált, tudatos, mai európai mentalitás kialakításához. Iskolánkban ugyanis nem kevés hátrányos helyzetű diák tanul, a tantestület tagjainak száma elég alacsony, sem az iskola, sem a térség nem gazdag. Így viszonylag levés lehetőség adódik a sajáttól eltérő minták alkalmazására, az újszerű pedagógiai modellek kipróbálására. Az innovatív pályázati program egyik fő várható eredménye hitünk szerint az egészséges életmód és a környezettudatosság szemléletének kialakítása, valamint a közösségen belüli, mindennapi helyzetekben tanúsítható viselkedési módok, magatartásminták meghatározása, az egyéni célok mellett a közösségi célok megismerése, kijelölése, a közösségi programok révén az emberi kapcsolatok és kommunikációs készségek kialakítása, illetve fejlesztése, a differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése révén a valós kapcsolati hálók kialakítása és karbantartása. A programokat fotódokumentációval örökítjük meg, és szakmai segédanyagokkal tesszük hatékonyabbá, ezeket a tervezett projektweboldalon is közzé tesszük.